5 клас

Беларуская мова

13.05.2020
Неалагізмы
развернуть

13.05.2020

Тэма: Неалагізмы

1) Выканайце пісьмова пр. 225, 226.

2)Прачытайце правіла на с.112.

3)Выканайце пр.227, 228 пісьмова

4) Выканайце пр.229 вусна

5) Выканайце праверачнае заданне пісьмова

 Які неалагізм ужываецца, калі мы гаворым:

 • Серыя камічных малюнкаў на якую-небудзь (гістарычную, палітычную, займальную і г.д.) тэму, якія суправаджаюцца кароткімі подпісамі;

 • Прычоска у выглядзе вялікай колькасці кос, заплеценых па спецыяльнай тэхналогіі.

 • Аматар дарагіх, эксклюзіўных матацыклаў.

 • Ліпкая празрыстая стужка для канцылярскіх і гаспадарчых патрэб.

 • Гульня або цацка, што складаецца з асобных частак, які трэба сабраць разам.

Дамашняе заданне: параграф 30, с.112, пр.230.

 

11.05.2020

Устарэлыя словы

1) Выканайце пр.220 вусна

2) Азнаёмцеся з матэрыялам відэаўрока (скапіруйце і прайдзіце па спасылцы) https://yandex.by/video/preview/?filmId=14474499451926959090&text=устарэлыя%20словы%20і%20неалагізмы%205%20клас&path=wizard&parent-reqid=1589175591927477-284769514278276148900203-production-app-host-man-web-yp-215&redircnt=1589175682.1

3)Прачытайце правіла на с.109

4)Пр.221 выканайце вусна, пісьмова фанетычны разбор слова засвеціць

5)Пр.222 выканайце пісьмова

6) Пр.223 вусна

Дамашняе заданне: параграф 29, с.109, пр.224.

08.05.2020

Cловы абмежаванага ўжытку

 

1) Правіла на с.106

2) Пр.214, 216, 217

Дамашняе заданне: параграф 28, с.106, пр.218.

06.05.2020

Агульнаўжывальныя словы і словы абмежаванага ўжытку

1)выканайце пр. 208 (вусна)

2) азнаёмцеся з  матэрыялам  відэаўрока, прайшоўшы  па спасылцы https://www.youtube.com/watch?v=k4IsnEEhZMY

3) прачытайце правіла на с. 102-103.

4) выканайце  пр. 209 (выпісаць  з тэксту 10 агульнаўжывальных слоў), 210 (пісьмова), 211 (пісьмова)

Дамашняе заданне: параграф 28, с.102, 103, пр. 212

 

04.05.2020

Амонімы

1)выканайце пр. 200 (вусна)

2) азнаёмцеся з  матэрыялам  відэаўрока, прайшоўшы  па спасылцы https://www.youtube.com/watch?v=od9PffMnXdI&feature=emb_logo

3) прачытайце правіла на с. 99.

4) выканайце  пр. 201 (вусна), 202 (пісьмова), 203 (вусна), 204 (пісьмова), 205 (пісьмова).

Дамашняе заданне: параграф 27, с.99, пр. 206

 

01.05.2020

Антонімы

1)выканайце пр. 194

2) прачытайце правіла на с.95.

3) выканайце пісьмова пр. 195, 196, 198.

Дамашняе заданне: параграф 26, с.95, пр. 199

Ніжэй змешчаны дадатковы матэрыял па тэме ўрока.

Антонімы

 

Антонімы (грэч. anti – супраць і onyma – імя) – гэта пары слоў адной часціны мовы з процілеглымі значэннямі: назоўнікі радасць – смутак, святло – цемра; прыметнікі гарачы – халодны, дзікі – свойскі; дзеясловы гарэць – гаснуць, уцякаць – даганяць; прыслоўі позна – рана, там – тут; прыназоўнікі над – пад. Супрацьпастаўленыя ў значэннях, такія лексічныя адзінкі складаюць антанімічную пару.

Антанімічнасць слоў заўсёды ўстанаўліваецца ў кантэксце, у канкрэт-ным выпадку ўжывання. Бо:

 • да аднаго слова можна падабраць некалькі антонімаў, сінанімічных паміж сабою: радасны – сумны, журботны, тужлівы, нярадасны;

 • мнагазначныя словы могуць утвараць некалькі антанімічных пар: кароткі – доўгі (сук), кароткі – высокі (чалавек), кароткі – шматслоўны (выклад думак), кароткі – поўны (прыметнік);

 • антонімы могуць быць кантэкстуальнымі (аўтарскімі): І ў сэрцах заўважаю лёд. А ў добрых зрэнках бляск гарачы, і нават душы навылёт часамі вострым зрокам бачу. (С. Грахоўскі)

Супрацьлеглыя значэнні могуць развіцца і ў адным мнагазначным слове: пэўны – 'акрэслены' і 'неакрэслены', напэўна – 'мабыць' і 'абавязкова', прагледзець – 'бегла пазнаёміцца' і 'не звярнуць увагі'.

Не маюць антонімаў словы з канкрэтным прадметным значэннем (сшы-так, дзверы, рука, галава, шафа, стол), уласныя імёны, лічэбнікі, часціцы, злучнікі і выклічнікі, акрамя таго – вузкаспецыяльныя тэрміны (галаграфія, генезіс, семіётыка, марфема, лазер).

29.04.2020

Сінонімы
1) Выконваем пр.187 вусна;
2) Праглядаем відэаўрок http://obr.grodno.by/2020/04/17/5-клас-беларуская-мова-сінонімы/
3) Чытаем правіла на с.92-93
4) Выконваем пр. 188, 189, 190, 192 пісьмова
Дамашняе заданне: Параграф 25, с.92-93, пр. 191.

 

свернуть

Беларуская літаратура

13.05.2020
Уладзімір Караткевіч. "Былі ў мяне мядзведзі". Літаратурны герой у мастацкім творы
развернуть

13.05.2020

Тэма: Уладзімір Караткевіч. "Былі ў мяне мядзведзі". Літаратурны герой у мастацкім творы

1) Прачытайце артыкул "Літаратурны герой у мастацкім творы" ў падручніку на с.124-127

2)Адкажыце вусна пытанні 1-4 на с. 127

3) Узнавіце вусна эпізоды, важныя для характарыстыкі аўтара-апавядальніка Сяргея

Дамашняе заданне: падрыхтаваць пісьмовую характарыстыку  Сяргея, карыстаючыся артыкулам "Літаратурны герой у мастацкім творы"

06.05.2020

Уладзімір Караткевіч. "Былі ў мяне мядзведзі"

1) Праглядаем відэўрок (капіруем і праходзім па спасылцы) https://yandex.by/video/preview/?filmId=9504171290770951546&text=Уладзімір%20Караткевіч.%20%22Былі%20ў%20мяне%20мядзведзі%22&path=wizard&parent-reqid=1588709261262301-979439436876557217600251-production-app-host-sas-web-yp-200&redircnt=1588709735.1
2) Чытаем с. 106-109 апавядання  "Былі ў мяне мядзведзі"

3)Адказваем на пыт. 1-2 на с.123.

Дамашняе заданне: адказваем на пыт. 3  на с.123 пісьмова.

 

29.04.2020

Максім Лужанін. "Добры хлопец Дзік": адметнасці будовы аповесці. Рэальная аснова твора
1) Праглядаем відэўрок https://www.youtube.com/watch?v=-yCAD1awxQs
2) Чытаем с. 72-89 аповесці "Добры хлопец Дзік"
Дамашняе заданне: адказваем на пыт. 1-4 на с.105.

свернуть

Руская мова

развернуть

 

Дата,

предмет

Тема

Учебный материал для изучения

Задания для самостоятельной работы

Проверочное задание (итоги предоставляются учителю)

Время предоставления задания учителю

20.04.

 

Правописание гласных о-а в корне с чередованием

 -раст- (-ращ-)//

-рос-

§13, с. 78,

упр. 135 (в опорный конспект)

Упр. 137, 138

Упр. 140

21.04

22.04

Буквы о-а в в корнях с чередованием

 –лаг-// - лож-,

 -раст- (-ращ-)//

-рос-

§ 13, с. 74, 77, 78.

 

 

Упр. 131, 134

Упр. 141

 

22.04

24.04

Правописание гласных о-а в корне с чередованием

-кас- //-кос-

§14, упр. 144

(в опорный конспект),

правило, с. 82

Упр. 145,

147

Упр. 146

24.04

25.04

Правописание гласных о-а в корне с чередованием

-кас- //-кос-

§12 - 14

Упр. 148 (1) (распределите слова по столбикам)

Упр. 148 (2)

25.04

29.04

Правописание корней с чередующимися гласными е – и

§15, с 84-85

Упр. 152.

Упр. 153 (вписать слова с пропущенными буквами)

Упр. 153

29.04

01.05

Правописание и, ы после ц

§16, правило на с. 88. Упр. 161 (устно)

Упр. 158.

Обратите внимание на таблицу «Верно-неверно», с. 90

Упр. 159

01.05

04.05

Правописание

буквы ь после

шипящих

§17, правило на с. 91. Прочитать из упр. 164 пункты 2,3. Выучить правило наизусть.

Упр. 165 (распределить по образцу).

Упр. 167

Упр. 172

04.05

           
           

 

свернуть

Руская літаратура

развернуть

 

Дата,

предмет

Тема

Учебный материал для изучения

Задания для самостоятельной работы

Проверочное задание (итоги предоставляются учителю)

Время предоставления задания учителю

20.04

 

М.Ю. Лермонтов.

Стихотворение «Бородино»

Прочитать стихотворение «Бородино», с. 76-80.

Ответить на вопросы, с.80-81

Ответ на вопрос 2, с. 80. Наизусть отрывок из стихотворения учите

22.04

22.04

Крепостничество в жизни и творчестве И.С. Тургенева. Дворник Герасим в рассказе «Муму»

Прочитать рассказ «Муму»,

 с. 85-89.

Ответить на вопрос 7, с. 102 (устно)

Охарактеризуйте Герасима (письменно).

 

До 25.04

25.04

И.С. Тургенев. Рассказ «Муму». Герасим и Муму

 

Прочитать рассказ «Муму», с. 90 - 96

Ответить на вопрос 8, с. 102

25.04

29.04

И.С. Тургенев. Рассказ «Муму». Гибель Муму

Прочитать рассказ «Муму», с. 96 - 102

Прочитать рассказ «Муму», с. 96 - 102

Ответить на вопросы 10, 11, с. 102

         29.04

04.05

И. С. Тургенев.

Рассказ «Муму».

Возвращение

Герасима

в деревню как нравственная победа героя

 

Прочитать о сравнении на

с. 104.

 

Выполнить задание 3 или 7

на с. 104 (по выбору).

Письменно

04.05

           
           
           

 

свернуть

Англійская мова

развернуть

21.04

Краіны і кантыненты

https://www.youtube.com/watch?v=z8uQaMuUX84&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=FMnMCnc2yIc

 

23.04

Прыродныя асаблівасці кантынентаў

https://www.youtube.com/watch?v=9zXqbelx_J8

 

24.04

Жывёльны свет кантынентаў

https://www.youtube.com/watch?v=Dbw9sshO89M

 

свернуть

Матэматыка

развернуть

Вучэбны прадмет

5 клас

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданні для самастойнай работы

Праверачнае заданне

(вынікі прадстаўляюцца настаўніку)

Час прадстаўлення

задання настаўніку

 

 

20.04

Сярэдняе арыфметычнае некалькіх лікаў

 

§15, прыклады рашэння задач 1,2.

№330(а,г,д),331,332.

№346(г,д,е),347.

21.04 да 17.00

 

21.04

Сярэдняе арыфметычнае некалькіх лікаў

 

§15, прыклад  3.

(прачытаць)

https://resh.edu.ru/subject/lesson/22/

Зайсці на сайт , праглядзець

№333, 334, 337.

№  338, 349.

22.04 да 17.00

       22.04

Сярэдняе арыфметычнае некалькіх лікаў

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/22/

 

 

№341

     

№350,344

23.04  да 17.00

23.04

Лінейныя і слупковыя дыяграмы.

§16, прыклады рашэння задач 1,2

№352(вусна), 354

№359,360

24.04  да 17.00

24.04

Лінейныя і слупковыя дыяграмы.

 

       №355,356

Дам.заданне №362 (зіма-4, вясна-7, лета-2, восень-2, падказка), 357 (а,б)

25.04  да 17.00

             

 

25.04 . Матэматыка 5 клас

Тэма. “Прамавугольны паралелепіпед і куб .”

Заданні для самастойнага выканання

 1. Прачытаць § 17, навучыцца будаваць куб
 2. Праглядзіце відэаўрок

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7731/main/234669

 1. Разабраць задачы с.132 (1,2)

4 Рашыць задачы  №363, 365 (а).

 Д.З. § 17, правер сябе с.134, №371(а)

 Заданні  прадставіць 27.04

свернуть

Чалавек і свет

развернуть

Сусветная гісторыя

развернуть

Асновы бяспекі жыццядзейнасці

01.05.2020
Асабістая гігіена
развернуть

24.04.2020

Аказанне першай дапамогі пры ўдарах, ранках, парэзах, насавым крывацёку

Первая помощь при ушибах

Первая помощь при ушибе несложна – необходимо приложить холод к пострадавшему месту и иммобилизовать его на некоторое время. Холод поможет уменьшить отек, а соответственно и боль, прикладывать его нужно как можно скорее. Классическим средством первой помощи в этом случае является пузырь со льдом (пузыри для льда продаются в аптеках). Если такого нет под рукой, его можно с успехом заменить любым другим холодным предметом, например бутылкой воды из холодильника, пакетом замороженных овощей, полотенцем, смоченным холодной водой и т.д. Нелишним будет наложение давящей повязки. Ее цель тоже состоит в предотвращении отека и уменьшении возможной гематомы.

При повреждении кожных поверхностей необходимо:

* кожу вокруг раны 2-3 раза смазать раствором йода, рану закрыть стерильной марлей, положить немного ваты и забинтовать;

* не следует рану промывать, засыпать порошками, закладывать мази, обрабатывать антисептическими жидкостями;

* если в ране виднеется инородный предмет необходимо руководствоваться следующим:

 1. Не извлекайте предмет из раны.
 2. Для фиксации инородного тела используйте объемную повязку. Помните, что любое движение инородного тела может привести к еще большим повреждениям внутренних тканей.
 1. Остановите кровотечение забинтовав повязку вокруг инородного тела.
свернуть

Працоўнае навучанне

развернуть

Фізічная культура і здароўе

развернуть